Team

Prof. Kedar Bhakta Mathema

Tribhuvan University

Prof. Dr. Mana Prasad Wagle

Tribhuvan University

Ms. Suman Komal Tuladhar

Kathmandu

Dr. Yam Bahadur Kisan

Member

Mr. Gauri Pradhan

Member - NHRC

Mr. Dirgha Narayan Shrestha

Member

Mr. Bhuparaj Khadka

Member

Dr. Babu Ram Adhikari

Member

Mr. Babukaji Shrestha

Global Action

Mr. Rajkumar Gandarbha

VSO Nepal